Циклові комісії

Приймальна комісія

Вул. Незалежності, 10,
м. Тульчин Вінницької області, 23600

(04335) 2-36-05

Переглянути електронну адресу

Положення про циклову комісію Тульчинського коледжу культури

І. Загальні положення про циклову комісію

Циклова комісія – структурний навчально-методичний підрозділ, що проводить виховну, навчальну та методичну роботу з однієї або кількох споріднених навчальних дисциплін.

 1. Циклова комісія створюється для організації методичної, навчальної та виховної роботи, підвищення теоретичного рівня та ділової кваліфікації викладачів, вивчення і впровадження нових педагогічних, інформаційно-комунікаційних технологій, удосконалення освітнього процесу.
 2. Циклова комісія створюється згідно з положенням про організацію освітнього процесу у Тульчинському коледжі культури та статутом коледжу.
 3. Циклова комісія створюється у разі, коли обсяги навчальної роботи дозволяють сформувати викладацький склад у кількості не менше трьох осіб.
 4. Перелік циклових комісій, кандидатури їх голів і персональний склад затверджується наказом директора терміном на один навчальний рік.
 5. Планування й організацію роботи, а також безпосереднє керівництво цикловою комісією здійснює її голова за додаткову оплату в установленому порядку.
 6. Загальне керівництво роботою циклових комісій закладу освіти здійснює заступник директора з навчальної роботи.
 7. Робота циклової комісії проводиться за планом. План роботи циклової комісії складається щорічно та затверджується заступником директора з навчальної роботи.
 8. Засідання циклової комісії проводиться не рідше одного разу на місяць.
 9. Голова циклової комісії несе відповідальність за ведення та зміст робочої документації.

ІІ. Зміст роботи циклової комісії

Зміст роботи циклової комісії визначається з урахуванням загальної педагогічної проблеми та конкретних завдань, що стоять перед коледжем, і здійснюється за такими напрямами:

 • забезпечення виконання навчальних планів і навчальних програм дисциплін;
 • розгляд та обговорення планів роботи циклової комісії, робочих навчальних програм з дисциплін, планів роботи навчальних кабінетів, клубів за інтересами, предметних гуртків;
 • розробка, обговорення та затвердження комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін;
 • своєчасне внесення змін і доповнень до робочих навчальних програм дисциплін;
 • розробка та впровадження в освітній процес заходів, спрямованих на забезпечення якісної підготовки фахівців і чіткої організації освітнього процесу;
 • розробка методик викладання навчальних дисциплін циклової комісії, проведення лекційних, практичних, лабораторних, семінарських занять, педагогічної практики, написання курсових робіт;
 • розробка і впровадження в дію заходів з питань удосконалення практичної підготовки студентів, вивчення, узагальнення та поширення досвіду роботи викладачів, надання допомоги новопризначеним викладачам в оволодінні педагогічною майстерністю;
 • розробка методик застосування комп’ютерних та інших сучасних технологій в освітньому процесі;
 • розгляд й обговорення навчально-методичних посібників, навчальних програм дисциплін, методичних розробок, статей, підготовлених викладачами комісії, складання на них відгуків, рецензій;
 • підготовка, розгляд й обговорення матеріалів для проведення контрольних робіт, семестрових екзаменів, заліків і державної атестації студентів, тематики курсових робіт та іншої документації для контролю знань студентів;
 • контроль та аналіз знань і вмінь, дотримання критеріїв їх оцінки;
 • керівництво науково-дослідницькою роботою студентів;
 • організація самостійної та індивідуальної роботи студентів;
 • організація та проведення творчо-методичних звітів, семінарів-практикумів, олімпіад, вікторин, конкурсів, виставок творчих робіт студентів тощо;
 • організація індивідуальної роботи з обдарованими студентами;
 • проведення профорієнтаційної роботи;
 • сприяння працевлаштуванню випускників та зв’язок з ними;
 • організація підвищення кваліфікації викладачів;
 • участь викладачів у професійних конкурсах;
 • участь у виховній роботі студентів;
 • вироблення пропозицій щодо формування педагогічного навантаження викладачів на навчальний рік та їх подання на розгляд навчальної частини та затвердження керівником;
 • звіт про роботу циклової комісії та пропозиції щодо удосконалення освітнього процесу.

 III. Обов’язки голови циклової комісії

 1. Організація роботи циклової комісії відповідно до даного положення.
 2. Складання планів роботи циклової комісії.
 3. Подання витягу протоколу з пропозиціями щодо педагогічного навантаження викладачів на навчальний рік до навчальної частини.
 4. Організація взаємовідвідування занять викладачами.
 5. Керівництво підготовкою та обговорення відкритих занять.
 6. Аналіз навчально-методичної документації.
 7. Організація контролю за якістю знань студентів з предметів та дисциплін, охоплених комісією.
 8. Впровадження новітніх технологій в освітній процес.
 9. Організація систематичної перевірки виконання прийнятих раніше рішень циклової комісії та інформування про підсумки перевірки на засіданнях комісії.
 10. Контроль за виконанням планів та освітнім процесом циклової комісії.
 11. Складання зведеного розкладу занять викладачів на кожний семестр навчального року.
 12. Ведення обліку та складання звіту про роботу циклової комісії протягом навчального року.

ІV. Права голови циклової комісії

Голова циклової комісії має право:

 • вносити пропозиції щодо складу комісії, розподілу педагогічного навантаження, кандидатур завідувачів навчальних кабінетів, керівників предметних гуртків, секцій, клубів за інтересами тощо;
 • брати участь у складі робочих груп з удосконалення навчальних програм дисциплін;
 • порушувати клопотання перед адміністрацією коледжу про заохочення викладачів комісії та студентів або накладання стягнення на них.

V. Документація циклової комісії

 1. Нормативна документація, що регламентує організацію освітнього процесу коледжу.
 2. Робочі навчальні плани.
 3. Навчальні програми.
 4. Робочі навчальні програми.
 5. Розрахунок і розподіл педагогічного навантаження.
 6. Навчально-методичні комплекси предметів та дисциплін.
 7. Плани роботи циклової комісії.
 8. Протоколи засідань.
 9. Матеріали роботи циклової комісії.
 10. Матеріали підвищення кваліфікації викладачів.
 11. Матеріали профорієнтаційної роботи викладачів.
 12. Матеріали взаємовідвідувань занять викладачами.
 13. Матеріали надбань педагогічного досвіду викладачів.
 14. Матеріали творчо-методичних звітів, семінарів, олімпіад, конкурсів, виставок творчих робіт тощо.
 15. Звіти про роботу.

Голови циклових комісій

Пшемінська Лариса Олександрівна
голова ц/к народно-пісенного мистецтва
Пересунько Валерій Михайлович
голова ц/к народно-інструментального мистецтва (духові, естрадні, народні інструменти)
Літун Світлана Вікторівна
голова ц/к соціокультурної діяльності, видовищно-театралізованих заходів та кінофотовідеосправи
Трачук Олена Борисівна
голова ц/к народної хореографії
Грималюк Роман Валерійович
голова ц/к декоративно-прикладного мистецтва
Томчик Валентина Олексіївна
голова ц/к інформаційної, бібліотечної та архівної справи
Гордійчук Еліна Євгеніївна
голова ц/к музично-теоретичних дисциплін, загального фортепіано та концертмейстерства
Городинська Лілія Станіславівна
голова ц/к туристичного обслуговування
Гандзюк Людмила Петрівна
голова ц/к загальноосвітніх, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін